OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Společnost Ing. Pavel Štohl, s.r.o., IČ 253 49 767 (dále jen Vzdělávací středisko), poskytuje služby v oblasti vzdělávání, a to konkrétně pořádání účetních a daňových seminářů a rekvalifikačních kurzů. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Vzdělávacím střediskem a účastníky kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Smluvní vztah mezi Vzdělávacím střediskem a účastníkem kurzu (dále jen student) vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.tyrsovka.stohl-znojmo.cz nebo přihlášky vyplněné v kanceláři vzdělávacího střediska. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III.,  této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (storno podmínky). 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři Vzdělávacího střediska. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu Vzdělávacího střediska je 233580149/0600, variabilní symbol platby je číslo faktury. 
 2. Rekvalifikační kurzy jsou hrazeny vždy předem.
 3. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Vzdělávací středisko požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 

IV. PODMÍNKY PRO STORNOVÁNÍ

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky = bez storno poplatku.
 3. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky = storno poplatek činí 50 % kurzovného. 
 4. Vzdělávací středisko si vyhraje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 5 studentů.
 5. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Vzdělávacím střediskem, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. 
 6. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.

V. NEÚČAST STUDENTA NA VÝUCE

 1. Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Vzdělávací středisko žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 2. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiném kurzu, pokud takový kurz existuje.
 3. V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů, která je doložená lékařským potvrzením, má student nárok na slevu 20 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená Vzdělávacímu středisku před zahájením kurzu.
 4. Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.

VI. PRŮBĚH VÝUKY

Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. O případných změnách v harmonogramu budou studenti o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky. 

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU

V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí Vzdělávací středisko.

VIII. PRÁVO VZDĚLÁVACÍHO STŘEDISKA NA ZMĚNY V KURZU

 1. Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu.
 2. Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 3. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky. 
 4. Pokud je výuka zrušena ze strany Vzdělávacího střediska z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Vzdělávací středisko v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

IX. STUDIJNÍ MATERIÁLY

Student souhlasí s tím, že jakékoliv studijní materiály poskytnuté ze strany Vzdělávacího střediska jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením kopií studijního materiálu.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY VZDĚLÁVACÍHO STŘEDISKA

 1. Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem v případě, že svým chováním bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 
 2. Vzdělávací středisko může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 5 studentů).
 3. Vzdělávací středisko je oprávněno odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti. 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Vzdělávací středisko prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Vzdělávacího střediska.
 2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Vzdělávacímu středisku, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Vzdělávacího střediska.

Všeobecné podmínky jsou v platnosti od 1. září 2022.